Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam › Khoa học và Toán học › Tài nguyên cho Giảng dạy Khối phổ thông ›
Tài nguyên cho Giảng dạy Khối phổ thông
“Với sự hỗ trợ của công nghệ, giáo viên sẽ là những người mở đường cho sự chuyển biến của nền giáo dục toàn cầu” - Craig R. Barrett – Chủ tịch Tập đoàn Intel

Nguồn tài nguyên miễn phí nhằm hỗ trợ cho việc học tập hợp tác lấy học sinh làm trung tâm. Tài nguyên phục vụ cho việc dạy và học của thế kỷ 21 giúp giáo viên nắm giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các hoạt động dạy học và đặt câu hỏi để khai thác tư duy sâu của học sinh.