Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam › Khoa học và Toán học › Công cụ cho Giảng dạy Khối Phổ thông ›
Công cụ cho Giảng dạy Khối Phổ thông
“Với sự hỗ trợ của công nghệ, giáo viên sẽ trở thành những người mở đầu trong công cuộc cải cách giáo dục trên toàn thế giới” - Craig R. Barrett – Chủ tịch tập đoàn Intel

Công cụ và tài nguyên miễn phí nhằm hỗ trợ cho việc học tập hợp tác lấy học sinh làm trung tâm.