Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam › Tài nguyên cho Giảng dạy Khối phổ thông › Intel® Teach Elements › Khoá học về Đánh giá trong Lớp học của Thế kỉ 21 › Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỉ 21 ›
Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỉ 21
Chương trình học

Mô tả Khóa học

Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỉ 21 là khóa học điện tử mang tính tương tác, cung cấp kiến thức chuyên sâu về đánh giá, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy trong môi trường thế kỉ 21. Trong khóa học này, các giáo viên sẽ tìm hiểu các chiến lược đánh giá sẽ mang lại lợi ích ra sao đối với hoạt động dạy của giáo viên và học của học sinh; cũng như nắm được cách lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát việc đánh giá lấy học sinh làm trung tâm. Người học sẽ theo dõi quá trình 3 nhân vật trong khóa học tiến hành các phương pháp đánh giá thành phần và đánh giá tổng thể trong lớp học của mình. Khóa học cũng tạo cơ hội cho người học ứng dụng các nội dung lý thuyết về đánh giá với các bài tập kế hoạch hành động.

Mô-đun 1: Học tập trong Thế kỉ 21

Mô-đun 1 giới thiệu những đặc điểm của lớp học thế kỉ 21 và những kỹ năng học sinh cần thông thạo trong một thế giới đang thay đổi từng ngày. Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu vai trò của những kỹ năng thế kỉ 21 trong việc học, và các phương pháp đánh giá giúp nâng cao kết quả học tập trong lớp học thế kỷ 21.

Kết quả:

 • Tìm hiểu những đặc điểm của lớp học thế kỉ 21
 • Tham khảo những kỹ năng của thế kỉ 21 và cách đánh giá các kỹ năng này
 • Nắm được cách sử dụng đánh giá thành phần và đánh giá tổng thể trong lớp học thế kỉ 21

Bài 1:     Lớp học của Thế kỉ 21
Bài 2:     Những kỹ năng của Thế kỉ 21 trong lớp học
Bài 3:     Cách đánh giá trong Lớp học Thế kỷ 21
Bài 4:     Ôn tập Mô-đun

Mô-đun 2: Chiến lược Đánh giá

Mô-đun 2 giới thiệu về thành phần của các chiến lược đánh giá hiệu quả trong môi trường lớp học thế kỉ 21. Bạn sẽ tìm hiểu mục đích, các phương pháp và công cụ đánh giá. Mô-đun này minh họa cách thức mục đích đánh giá sẽ xác định phương pháp đánh giá; và những phương pháp và công cụ đa dạng phù hợp với những mục tiêu đánh giá nhất định. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu các đặc điểm của các tiêu chí đánh giá mang lại hiệu quả, khám phá về các tiêu chí đánh giá qua ứng dụng Thư viện Đánh giá Dự án.   

Kết quả:

 • Hiểu được mục đích của đánh giá trong lớp học thế kỉ 21
 • Nắm được các phương pháp và công cụ đánh giá
 • Tìm hiểu đặc điểm của các tiêu chí mang lại hiệu quả
 • Khám phá thư viện Đánh giá dự án

Bài 1:     Mục đích Đánh giá
Bài 2:     Các phương pháp Đánh giá
Bài 3:     Tập trung vào các Tiêu chí Đánh giá
Bài 4:     Thư viện Đánh giá Dự án
Bài 5:     Ôn tập Mô-đun

Mô-đun 3: Các Phương pháp Đánh giá

Mô-đun 3 cung cấp kiến thức chuyên sâu hơn về các cách thức phương thức đánh giá được tích hợp vào quá trình học tập để nâng cao chất lượng dạy và học. Giáo viên sẽ nghiên cứu việc sử dụng các phương pháp đánh giá với các mục đích khác nhau trong các hoạt động hàng ngày của lớp học. Tự đánh giá, đánh giá qua bạn cùng học; các cuộc họp giữa giáo viên – học sinh; và hồ sơ học tập là những ví dụ cho các phương pháp đánh giá mang lại hiệu quả.

Kết quả:

 • Hiểu được cách tích hợp đánh giá vào các hoạt động dạy học
 • Lý giải được các lợi ích của việc tự đánh giá và đánh giá qua bạn cùng học
 • Hiểu được tác dụng của các cuộc họp giáo viên – học sinh trong việc giúp nâng cao chất lượng đánh giá
 • Khám phá cách sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá việc học
 • Tìm hiểu các công cụ đánh giá phục vụ những mục đích khác nhau

Bài 1:     Mối liên hệ giữa Đánh giá và Dạy học
Bài 2:     Tự đánh giá và Đánh giá qua bạn cùng học
Bài 3:     Các cuộc họp trong lớp học
Bài 4:     Hồ sơ học tập
Bài 5:     Các công cụ Đánh giá
Bài 6:     Ôn tập Mô-đun

Mô-đun 4: Xây dựng Kế hoạch Đánh giá

Mô-đun 4 trình bày cách thức xây dựng kế hoạch đánh giá. Giáo viên sẽ tìm hiểu từng bước để xây dựng một kế hoạch đánh giá, bao gồm Lịch trình Đánh giá cũng như thiết kế các đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn, các kỹ năng của thế kỉ 21 và các mục tiêu của một bài học hay dự án.

Kết quả:

 • Tìm hiểu việc xây dựng kế hoạch đánh giá nhắm đến các chuẩn học tập và kỹ năng của thế kỉ 21
 • Xây dựng Kế hoạch Đánh giá
 • Tạo các đánh giá cho bài học/dự án

Bài 1:     Những mục tiêu học tập quan trọng
Bài 2:     Kế hoạch Đánh giá
Bài 3:     Các công cụ Đánh giá
Bài 4:     Ôn tập Mô-đun

Mô-đun 5: Tiến hành Đánh giá

Mô-đun 5 tạo cơ hội cho giáo viên xây dựng các tài nguyên hỗ trợ việc tự đánh giá, đánh giá qua bạn cùng học; lên lịch trình và tích hợp đánh giá vào các hoạt động của lớp học; tạo ra các tài liệu giúp giám sát, theo dõi và cho điểm đánh giá. Việc thiết lập các lịch trình và các nguồn tài nguyên hỗ trợ tạo điều kiện cho giáo viên quản lý các hoạt động và dữ liệu đánh giá.

Kết quả:

 • Tìm hiểu các chiến lược về vai trò của học sinh trong đánh giá
 • Thiết lập các hoạt động và tài nguyên hỗ trợ việc tự đánh giá
 • Nắm được cách kiểm soát đánh giá thường xuyên
 • Lập kế hoạch sử dụng dữ liệu đánh giá
 • Tạo lập 1 quá trình sử dụng đánh giá để chấm điểm học sinh

Bài 1:     Vai trò của Học sinh trong Đánh giá
Bài 2:     Tự đánh giá
Bài 3:     Quản lý Đánh giá
Bài 4:     Sử dụng Dữ liệu Đánh giá
Bài 5:     Chấm điểm trong Lớp học Thế kỉ 21
Bài 6:     Ôn tập Mô-đun

Thời lượng Khóa học:

Tổng số giờ học để hoàn thành khóa học phụ thuộc vào phương thức học tập, số lượng các hoạt động tùy chọn được hoàn thành.

 1. Học tập điện tử (e-learning): 4-5 giờ làm việc cá nhân, tìm hiểu các khái niệm đánh giá qua các hướng dẫn và bài tập mang tính tương tác.
 2. Lập Kế hoạch Hành động: 8-12 giờ làm việc cá nhân, áp dụng các nguyên tắc đánh giá vào lớp học của chính mình.